TKP HEADLINE

สำรับคาวหวาน

 สำรับคาวหวาน ตำนานคนชุมชน ตำบลหนองฉาง

            ชาวบ้านในอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ีมักจะนิยมทำสำรับกับข้าวประจำทุกบ้าน ทั้งยังนิยมใช้สำรับในการเลี้ยงอาหารต้อนรับแขก การหาบสำรับคาวหวานที่ชาวบ้านได้จัดทำกัน จะทำในวันสำคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนาหรือในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันสลากภัต วันสงกรานต์ หรือในโอกาสที่มีแขกผู้ใหญ่มาเยือน แต่ละบ้านจะจัดสำรับคาวหวานใส่หาบไปทำบุญ หรือต้อนรับแขก อ่านต่อ
โคกหนองนา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 โคกหนองนา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


                       ในสภาวะวิกฤตต่างๆของโลก ส่งผลอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ไม่สามารถหาวิธีบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เหมาะสมและยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความสุขแบบยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่รอด มีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว และเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา เพื่อสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ เริ่มจากการระบุปัญหา ความต้องการ และสิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน โดยร่วมกันออกแบบโครงการ วิธีการดำเนินงาน และการประเมินผล มีการกระตุ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักคิดและลงมือทำเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาได้ด้วยตัวเอง อ่านต่อ
งานด้นมือ ของขึ้นชื่อ คนหนองฉาง

 งานด้นมือ ของขึ้นชื่อ คนหนองฉาง

                การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือตำบลหนองฉาง ก่อตั้งขึ้นโดย นางลาวัลย์ บัวตูม เป็นผู้รวมกลุ่มชาวบ้าน โดยชุมชนหน้าทองประสาทเวทย์ ตำบลหนองฉาง มีการจัดการอบรมอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชน และวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญ ดังนั้น นางลาวัลย์ บัวตูม ซึ่งเป็นผู้นำชุมขนจึงมีความคิดที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันและมีรายได้เสริมอีกทาง อ่านต่อห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองฉาง


ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองฉาง

                ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองฉาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองฉาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ
ท้องทุ่ง รวงทอง

 

ท้องทุ่ง รวงทอง

                    ตำบลหนองฉาง พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำนา ซึ่งการทำนาได้ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน การทำนาในสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันมาก ในสมัยก่อนชาวบ้านจะเลี้ยงควายไว้ช่วยในการไถนา สมัยปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตรมากขึ้น จากการใช้ควายในการไถนา และเปลี่ยนเป็นรถไถเดินตาม พัฒนาขึ้นมาเป็นรถไถปั่นนา แต่การทำนาในสมัยก่อนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่นค่าน้ำมัน ค่ายา ค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดหอยเชอรี่ที่กำลังระบาดในนาข้าว ทำให้ชาวนาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำนาเพิ่มมากขึ้น อ่านต่อผ้าทอโบราณ โดย นางจำปี ธรรมศิริ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่องผ้าทอโบราณ โดย นางจำปี ธรรมศิริ

                                            พิพิธภัณฑ์ผ้าไท-ลาวโบราณ (ลาวครั่ง)

นางจำปี ธรรมศิริ หรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่า “ป้าจำปี” ซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอโบราณ ลาวครั่งเป็นผู้ที่สืบทอดและเก็บรวบรวมผ้าทอโบราณที่เป็นของบรรพบุรุษ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ตำรา ไม่ต้องเรียนในโรงเรียน ป้าทอผ้า ตั้งแต่อายุสิบกว่า แต่ทอเป็นผ้าธรรมดา เพราะว่าป้าเป็นเด็กยากจน ต้องทำให้ป้าใช้ น้องใช้ แต่ก่อน วัน ๆ ต้องปั่นฝ้ายเอง อิ่วเอง ดีดเอง แม่ก็ต้องทำไร่สมัยโบราณ ป้าต้องอยู่กับน้อง ...เขาบอกว่าป้าเป็นลาวครั่ง ป้าคิดว่าป้า แล้วแต่ฉายาให้ มองตัวเองเป็นลาวครั่ง ว่าจะใช่หรือ โดยดูจากลายผ้า ดูจากตระกูลย่ายาย ป้าจำปีเป็นรุ่นที่สาม รุ่นที่หนึ่งยายเกี้ยง รุ่นที่สองย่าป็อกผู้ฝึกสอนป้าจำปี แล้วรุ่นที่สาม ป้าจำปี แล้วรุ่นที่สี่ป้ากำลังถ่ายทอดตรงนี้ อ่านต่อ
กศน. ตำบลบ้านบึง

                                                                    แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลบ้านบึง

กศน.ตำบลบ้านบึง เป็นองค์กรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้เกิดเป็นสังคมอุดมปัญญา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ประชาชนตำบลบ้านบึงให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง อ่านต่อ
ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand