TKP HEADLINE

งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไท

 


งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไท เป็นประเพณีของชุมชนและสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 12 ค่ำ-วันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 ให้ความสำคัญในการบำรุงพระพุทธศาสนา มีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี จึงเรียก "งานบุญเดือนสาม" ประเพณีงานบุญเดือนสาม มีการทำบุญประเพณีวิถีชาวอู่ไทย พิธีทำบุญขวัญข้าวแม่โพสพ  พิธีโกนผมนาค อาบน้ำนาค มอบผ้าไตรและทำขวัญนาคหมู่  โดยการจัดอุปสมบทนาคหมู่ เป็นการมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เข้าใจ เข้าถึง และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีวิถีในการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดละสิ่งที่เป็นอบายมุข โดยนำหลักธรรมคำสอนมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย และร่วมชมขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรม การประกวดสำรับคาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวอุทัยธานี อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand