TKP HEADLINE

อาชีพในเขตชุมชนตำบลบ้านเก่า

อาชีพในเขตชุมชนตำบลบ้านเก่า

เกษตรกรรม เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนตำบลบ้านเก่า  มาเป็นเวลาช้านาน อาชีพเกษตรกรรมที่ชุมชนตำบลบ้านเก่า ที่ควรรู้จักมีหลายอาชีพดังนี้

         1. ทำนา เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในตำบลบ้านเก่า  ทั้ง 9 หมู่ ตั้งแต่อดีตเพราะคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก ผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา เรียกว่า ชาวนา อาชีพชาวนาจึงเป็นอาชีพที่สำคัญเพราะเป็นอาชีพที่ผลิตข้าวเลี้ยงคนในตำบลและอำเภอ

                         2. อาชีพทำไร่ เป็นอาชีพที่ปลูกพืชไร่  ซึ่งในเขตตำบลบ้านเก่านั้น  เป็นที่ลุ่มน้ำไม่ค่อยเข้าถึง  จึงเป็นอาชีพแค่ในบางพื้นที่เท่านั้น  เช่น  พืชผัก  สวนครัวเป็นต้น

                   3. อาชีพเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพสำคัญของไทยควบคู่กับการเพาะ ปลูก เ เดิมการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มักเลี้ยง เพื่อเป็นอาหารหรือ ไว้ใช้งาน เเต่ ปัจจุบันเรายังเลี้ยงเพื่อการค้า อีกด้วย สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งาน ได้เเก่  วัว ควาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร ได้เเก่ หมู วัว เป็ด ไก่ ปลา เเละ อื่นๆ 

           4.อาชีพค้าขายการทำน้ำตาลสด  ในปัจจุบันอาชีพที่นิยมกันมากที่สุดในช่วงนี้  คือ อาชีพ ค้าขาย เพราะการค้าขายเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ทุกวัน  จึงเป็นที่นิยมกัน  ในเขตตำบลบ้านเก่าก็เช่นกัน  ในเขตตำบลบ้านเก่า  เป็นตำบลที่มีต้นตาลเยอะพอสมควร  จึงเกิดอาชีพที่ทำรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี  และเป็นที่นิยมของชุมชน ตัวอย่างของคนที่ทำน้ำตาลสดขายในปัจจุบัน  คือบ้านนายพิเชษ  คำสิทธ์  บ้านเลขที่  17  หมู่ 3  บ้านโคกมะลิ  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอหนองฉาง   จังหวัดอุทัยธานี  อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand