TKP HEADLINE

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดอนกลอย


ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดอนกลอย มีภารกิจที่สำคัญคือ ให้เป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดย  บูรณาการ การทำงานและประสานความร่วมมือกับภาคี ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดอนกลอย จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดอนกลอย  ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เป็นอีกภารกิจหนึ่งของ กศน.ตำบลดอนกลอย ที่เน้นให้บุคลากร และครอบครัว ตลอดจนผู้ร่วมงาน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทำอะไรเกินตัว โดยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมถึงเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงาน ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และดูงาน นำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างยั่งยืน  อ่านเพิ่มเติม..

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand