TKP HEADLINE

โคกหนองนา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 โคกหนองนา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


                       ในสภาวะวิกฤตต่างๆของโลก ส่งผลอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ไม่สามารถหาวิธีบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เหมาะสมและยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความสุขแบบยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่รอด มีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว และเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา เพื่อสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ เริ่มจากการระบุปัญหา ความต้องการ และสิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน โดยร่วมกันออกแบบโครงการ วิธีการดำเนินงาน และการประเมินผล มีการกระตุ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักคิดและลงมือทำเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาได้ด้วยตัวเอง อ่านต่อ
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand