TKP HEADLINE

วัฒนธรรมชุมชนตลาดบ้านมอญ ตำบลบ้านเก่า วัฒนธรรมชุมชนตลาดบ้านมอญ  ตำบลบ้านเก่า

สำหรับงานประเพณีชาวมอญ เปิดตลาดมอญบ้านเก่า ประจำปี 2563 จัดขึ้นที่บริเวณสนามโรงเรียนวัดป่าช้า ในตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ภายในงาน ชาวบ้านที่มีเชื้อสายมอญ ได้ร่วมกันนำอาหาร อย่างน้ำพริกมอญ แกงบอน ขนมกงและขนมโบราณของชาวมอญรวมถึงนำสินค้าพื้นบ้าน ประเภทสินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปตามวิถีชีวิตของชาวมอญมาวางจำหน่ายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ   นอกจากนี้ยังมีการละเล่นอย่าง การทอยลูกสะบ้าเลือกคู่ ตามประเพณีของชาวมอญโบราณที่สืบทอดกันมาให้ได้ชม รวมถึงการแสดงข้า คือ คนมอญ จากกลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่ ที่พร้อมใจกันถ่ายทอดออกมาให้คนรุ่นหลังได้เห็น อ่านเพิ่มเติม

บ้านออกญา กาแฟ


 

บ้านออกญา กาแฟ  แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านเก่า

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ อ.หนองฉาง สำหรับนักเดินทาง ต้องไปเช็คอินกันหน่อย ทุ่งนาเขียวขจี ทุกอย่างน่าถวิลหาอดีต วันวานที่ผ่านมาทำให้คิดถึงทุกคนในความทรงจำ ...หากอยากย้อนเวลาไปในอดีต...วิวสวยบรรยากาศดี ต้องที่นี่เลย… ทุ่งออกญา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สำหรับตำแหน่งร้าน...ใกล้กับ วัดเนินสาธารณ์ หมู่ 2 ตำบลบ้านเก่า อ.หนองฉาง โดยขับไปตามถนนสายทัพทัน-หนองฉาง จะอยู่ขวามือ

คาเฟ่เป็นสถานที่หนึ่งที่คนส่วนใหญ่หันมาสนใจกับการนั่งดื่มน้ำและถ่ายรูป สัมผัสกับบรรยากาศที่ออกแนวไทยๆ วินเทจ หรือ style ยุโรป และ “ออกญา กาแฟสด” ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จ.อุทัยธานี ที่แยกหนองฉางไปเส้นทัพทัน ซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ ผู้คนให้ความสนใจกับที่นี่มากทีเดียว

 เราเดินมาอีกด้านของคาเฟ่ซึ่งเป็นมุมที่จัดตกแต่งใหม่เพิ่มความสวยงาม มุมถ่ายรูปโดนๆ เหมือนอยู่กลางกระท่อมปลายนา และมีสวนหย่อมเล็กๆ เอาไว้ให้เดินชม เรามาสัมผัสบรรยากาศดีๆ ให้กับตัวเอง ได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติจำลองหน้าคาเฟ่ คนที่เดินทางผ่านเส้นทัพทันนั้นก็อดที่จะแวะเข้ามาดื่มน้ำให้สดชื่นและถ่ายรูปสวยๆไม่ได้  

       แต่ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปด้านในนั้นเราได้เดินมาอีกด้านของคาเฟ่ ตรงนี้เป็นมุมที่สวยที่สุด และคนที่มาส่วนใหญ่ชอบถ่ายมุมด้านนี้มากที่สุด เพราะทิศทางของแสงนั้นพอดีกับกล้องถ่ายรูป จึงได้ภาพสวยๆ มาเยอะแยะมากมาย อ่านเพิ่มเติม

การทำน้ำตาลสด


 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านมอญ  ตำบลบ้านเก่า  การทำน้ำตาลสด

การทำน้ำตาลสด

ตำบลบ้านเก่า  มีต้นตาลมาก ด้วยเหตุนี้ ต้นตาลจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของตำบล  สืบมาจนถึงทุกวันนี้  ต้นตาล ให้ผลผลิตน้ำตาลโตนดที่ดีที่สุดมาตั้งแต่สมัยโบราณตราบจนถึงปัจจุบัน จึงมีชื่อเสียงพอสมควร เพราะมีรสหวานหอมอร่อย มีรสชาติกลมกล่อมชวนรับประทาน

        ดังนั้น ต้นตาลจึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนในตำบลในยามว่างที่ไม่ได้ทำเกษตรกรรม โดยทั่วไปชาวชนบท ชาวนาจะปลูกข้าวและทำตาลควบคู่กันไป ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกต้นตาลไว้บริเวณคันนา  อ่านเพิ่มเติม

วัดป่าช้า แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านมอญ ตำบลบ้านเก่า


 

วัดป่าช้า  แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านมอญ  ตำบลบ้านเก่า

                     วัดปาชา ตั้งอยูเลขที่ 22 บาหินโจน  หมูที่  4  ตําบลอุทัยเกา  อําเภอหนองฉาง   จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางหางจากที่วา   การอําเภอหนองฉางถึงวัด ประมาณ  2  กิโลเมตร   สังกัดคณะสงฆมหานิกาย   มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 25 ไร

อาณาเขต

ทิศเหนือยาว 4 เสน 10 วา  ติดตอกับที่นาของนายรวย

ทิศใตยาว 5 เสน 15 วา      ติดตอกับลําคลอง

ทิศตะวันออกยาว 4 เสน     ติดตอกับที่นาของนายรวย

ทิศตะวันตกยาว 5 เสน       ติดตอกับที่ตั้งบานของนายสวย

  พื้นที่ตั้งวัด เปนที่ราบลุม อยูริมคลองมักถูกน้ำทวมในฤดูฝน อาคารเสนาสนะตาง ๆ มีอุโบสถกวาง 7 เมตร ยาง 15 เมตร สราง พ.ศ. 2464 โครงสรางกอนอิฐถือปูน ศาลาการเปรียญกวาง 18 เมตร ยาง 18 เมตร สราง พ.ศ. 2491 เปนอาคาร ไม หอสวดมนตกวาง 10 เมตร ยาว 17 เมตร สราง พ.ศ. 2518 เปนอาคารไม กุฏิสงฆ จํานวน 2 หลัง เปนอาคารไม สําหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถลักษณะสมัยอยุธยา  อ่านเพิ่มเติม

อาชีพในเขตชุมชนตำบลบ้านเก่า

อาชีพในเขตชุมชนตำบลบ้านเก่า

เกษตรกรรม เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนตำบลบ้านเก่า  มาเป็นเวลาช้านาน อาชีพเกษตรกรรมที่ชุมชนตำบลบ้านเก่า ที่ควรรู้จักมีหลายอาชีพดังนี้

         1. ทำนา เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในตำบลบ้านเก่า  ทั้ง 9 หมู่ ตั้งแต่อดีตเพราะคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก ผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา เรียกว่า ชาวนา อาชีพชาวนาจึงเป็นอาชีพที่สำคัญเพราะเป็นอาชีพที่ผลิตข้าวเลี้ยงคนในตำบลและอำเภอ

                         2. อาชีพทำไร่ เป็นอาชีพที่ปลูกพืชไร่  ซึ่งในเขตตำบลบ้านเก่านั้น  เป็นที่ลุ่มน้ำไม่ค่อยเข้าถึง  จึงเป็นอาชีพแค่ในบางพื้นที่เท่านั้น  เช่น  พืชผัก  สวนครัวเป็นต้น

                   3. อาชีพเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพสำคัญของไทยควบคู่กับการเพาะ ปลูก เ เดิมการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มักเลี้ยง เพื่อเป็นอาหารหรือ ไว้ใช้งาน เเต่ ปัจจุบันเรายังเลี้ยงเพื่อการค้า อีกด้วย สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งาน ได้เเก่  วัว ควาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร ได้เเก่ หมู วัว เป็ด ไก่ ปลา เเละ อื่นๆ 

           4.อาชีพค้าขายการทำน้ำตาลสด  ในปัจจุบันอาชีพที่นิยมกันมากที่สุดในช่วงนี้  คือ อาชีพ ค้าขาย เพราะการค้าขายเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ทุกวัน  จึงเป็นที่นิยมกัน  ในเขตตำบลบ้านเก่าก็เช่นกัน  ในเขตตำบลบ้านเก่า  เป็นตำบลที่มีต้นตาลเยอะพอสมควร  จึงเกิดอาชีพที่ทำรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี  และเป็นที่นิยมของชุมชน ตัวอย่างของคนที่ทำน้ำตาลสดขายในปัจจุบัน  คือบ้านนายพิเชษ  คำสิทธ์  บ้านเลขที่  17  หมู่ 3  บ้านโคกมะลิ  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอหนองฉาง   จังหวัดอุทัยธานี  อ่านเพิ่มเติม

งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไท

 


งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไท เป็นประเพณีของชุมชนและสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 12 ค่ำ-วันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 ให้ความสำคัญในการบำรุงพระพุทธศาสนา มีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี จึงเรียก "งานบุญเดือนสาม" ประเพณีงานบุญเดือนสาม มีการทำบุญประเพณีวิถีชาวอู่ไทย พิธีทำบุญขวัญข้าวแม่โพสพ  พิธีโกนผมนาค อาบน้ำนาค มอบผ้าไตรและทำขวัญนาคหมู่  โดยการจัดอุปสมบทนาคหมู่ เป็นการมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เข้าใจ เข้าถึง และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีวิถีในการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดละสิ่งที่เป็นอบายมุข โดยนำหลักธรรมคำสอนมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย และร่วมชมขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรม การประกวดสำรับคาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวอุทัยธานี อ่านเพิ่มเติม

วัตวิถีบ้านหนองจิก


 บ้านหนองจิกได้คัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฉาง แลได้สนับสนุนงบประมาณ เมื่อ ปี พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

อย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม

บ้านหนองจิกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุประมาณ 150 ปีเศษ ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพมาทำมาหากินจากหลายพื้นที่ ในจังหวัดอุทัยธานี และหมู่บ้านใกล้เคียง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพราษฎรส่วนใหญ่ทำการเกษตรและจะพึ่งพาซึ่งกันและกันที่เรียกว่า หมู่บ้าน “หนองจิก” ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาง อยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง เป็นระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 26 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 3,800 ไร่   อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand