TKP HEADLINE

วิถีชีวิตวิถีชุมชนคนอีสานบ้านเพชรกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตวิถีชุมชนคนอีสานบ้านเพชรกาฬสินธุ์

การที่ชาวอีสานต้องอพยพย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดเมืองนอน ส่วนหนึ่งมีการดำรงชีวิต ตามความเชื่อ ความคิด และวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่นำติดตัวมากจากบ้านเกิด และส่วนหนึ่งจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ของบ้านเพชรกาฬสินธุ์ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ จึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมเข้าด้วยกัน แต่ก็มีคำถามตามติดมาว่าวิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไร และจะมีวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงอยู่สืบไปอย่างไร  อ่านเพิ่มเติม


 

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand